MEXICO

MEXICO

The vast majority of public spaces in Mexico city are streets. The street is a lively public space where multiple transgressive practices are deployed, celebrated and despised.

The vast majority of public spaces in Mexico city are streets. The street is a lively public space where multiple transgressive practices are deployed, celebrated and despised.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

LAO ĐỘNG TÌNH DỤC NAM TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

mexico

April 11, 2018
Ở Zona Rosa, những người hành nghề lao động tình dục không hiện diện với những người không biết giải mã ngôn ngữ cơ thể. Những người làm nghề mại…

PESEROS VÀ THÀNH PHỐ CÓ GIAO THÔNG BỀN VỮNG

mexico

April 11, 2018
Trường hợp này nhằm phân tích cả sự phá chuẩn của giới trẻ trong không gian công cộng đô thị, lẫn các diễn ngôn và thực hành trong công tác quản…

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

October 3, 2017
El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…

TIN TỨC

Women from TRYMéxico occupying public space as part of the activities of the feminist movement in Mexico

mexico May 31 2022
In Mexico City, since 2011 and uninterruptedly until 2022, on March 8, diverse groups of women and feminists meet to take to the streets, collectively commemorate and raise our voices…

Mujeres de TRYMéxico ocupando el espacio público en el marco de las actividades del movimiento feminista en México

mexico 31 May 2022
En Ciudad de México, desde 2011 y de manera ininterrumpida hasta 2022, el 8 de marzo, diversos grupos de mujeres y feministas nos encontramos para tomar las calles, conmemorar colectivamente…

MỐC THỜI GIAN