MEXICO

The vast majority of public spaces in Mexico City are streets. The street is a lively public space where multiple transgressive practices are deployed, celebrated and despised.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

LAO ĐỘNG TÌNH DỤC NAM TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

mexico

April 11, 2018
Ở Zona Rosa, những người hành nghề lao động tình dục không hiện diện với những người không biết giải mã ngôn ngữ cơ thể. Những người làm nghề mại…

PESEROS VÀ THÀNH PHỐ CÓ GIAO THÔNG BỀN VỮNG

mexico

April 11, 2018
Trường hợp này nhằm phân tích cả sự phá chuẩn của giới trẻ trong không gian công cộng đô thị, lẫn các diễn ngôn và thực hành trong công tác quản…

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

October 3, 2017
El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…

TIN TỨC

Methodological dialogues: The affective turn and virtual and digital ethnography

mexico Dec 05 2022
Wednesday, October 5, 2022, the workshop “Methodological dialogues: The affective turn, and virtual and digital ethnography” was held at the Institute of Geography of the UNAM. Delivered by Dr. Jorge…

Diálogos metodológicos: entre el giro afectivo, la etnografía virtual y digital

mexico 05 Dec 2022
Miércoles 5 de octubre 2022, se llevó a cabo en el Instituto de Geografía de la UNAM el taller  « Diálogos metodológicos : entre el giro afectivo, la etnografía virtual y digital ».…

“A map of our own”

mexico Dec 02 2022
On September 27, 2022, the Géopolis 4.0 Festival and the 115th Encounter of Sciences, Arts, and Humanities took place at the Institute of Geography of the National Autonomous University of…

“Un cachito de ciudad”

mexico 02 Dec 2022
El 27 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el Festival Géopolis 4.0 y el 115 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades en el Instituto de Geografía de la…

MỐC THỜI GIAN