GIỚI THIỆU TRYSPACES

Chúng ta sống trong một thế giới kết nối chặt chẽ. Trong thế giới đó, các hành động và tương tác kiểu đô thị chiếm ưu thế. Hình thái đô thị áp đảo này tạo ra một thế giới quan khác với thế giới quan đã làm nên dấu ấn của thế kỉ 20, giai đoạn mà đặc tính chủ đạo là sức mạnh của các quốc gia. Thanh thiếu niên là đội ngũ tiên phong của những biến đổi về mặt văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Sự tham gia của họ ở những không gian công cộng ngày càng rõ rệt hơn, vì những thực hành của họ gây rối nhiễu, rạn vỡ và  thúc đẩy những giới hạn do các các quy chuẩn xã hội áp đặt.

Thanh thiếu niên sử dụng các không gian công cộng, không gian vật lý và không gian trên mạng như thế nào, và tại sao những cách sử dụng này thường được coi là phá vỡ quy chuẩn? Tại sao một số thanh thiếu niên cảm thấy việc phá vỡ quy chuẩn hấp dẫn, thậm chí đôi khi còn cần thiết? Những hệ quả của những thực hành phá vỡ quy chuẩn này đối với việc quản lý không gian công cộng (vật lý và trên mạng) và quản trị đô thị là gì? Những mối quan hệ nào (chính thức và phi chính thức) tồn tại giữa những thanh thiếu niên tham gia vào các thực hành phá vỡ quy chuẩn và những cơ quan quản lý? Những chế độ quản lý các không gian công cộng có gì giống và khác nhau ở Thành phố Mexico, Paris, Montreal và Hà Nội, những thành phố có nền văn hóa chính trị khác nhau.

TRYSPACES khám phá mối quan hệ giữa sự hiện diện của thanh thiếu niên ở các không gian công cộng và cách thức họ trải nghiệm sự hiện diện này.


TRYSPACES có ba mục tiêu.

Phá vỡ quy chuẩnSo sánh cách thức mà thiếu niên và những người trẻ ở Montreal, Paris, Thành phố Mexico và Hà Nội sử dụng và chiếm lĩnh các không gian công cộng vật lý cũng như không gian trên mạng; tìm hiểu cách thức mà việc sử dụng hay chiếm lĩnh không gian đóng góp vào việc định hình nhân dạng của họ ra sao. Cuối cùng, những thực hành này cho phép họ thể hiện thế giới quan của bản thân cũng như kiến tạo cho mình một không gian riêng trong thế giới ngày càng đô thị hóa và kết nối chặt chẽ hơn như thế nào.

 Quản lý: Hiểu và giải thích những hệ quả của những thực hành nhằm chiếm lĩnh không gian mà có tính phá vỡ quy chuẩn của người trẻ đối với việc quản lý không gian công cộng và quản trị đô thị. 

Can thiệp: Thúc đẩy nghiên cứu có tính hợp tác giữa thanh thiếu niên, nghiên cứu viên, những nhà hoạch định chính sách, nghệ sĩ và các nhân tố liên quan.

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội. Sự hợp tác của chúng tôi quy tụ mười hai trường đại học ở bốn quốc gia và nhiều tổ chức công, tổ chức liên kết cũng như tổ chức tư nhân, cùng làm việc với nhau thông qua phương thức tiếp cận nghiên cứu có tính hợp tác và đối chiếu. Chúng tôi sử dụng bốn ngôn ngữ nói bằng cách vận dụng các công nghệ thông tin và truyền thông cũng như nhiều dạng ngôn ngữ khác: nghệ thuật thị giác, khiêu vũ, nghệ thuật đường phố, giải trí đô thị, lập bản đồ qua phương thức kể chuyện, nhưng cũng sử dụng cả thông tin tư vấn cho chính sách công, các bài báo khoa học, và bản vẽ quy hoạch đô thị.

Chúng tôi hoạt động như một phòng thí nghiệm sống, sử dụng các phương pháp có tính tham gia để cùng tạo ra kiến thức.

Sáu khái niệm chính dẫn lối cho dự án của chúng tôi. 

https://vimeo.com/260669965

ANNUAL REPORTS – in english

Consult here the 2018 annual report of TRYSPACES 

Consult here the 2019 annual report of TRYSPACES

Consult here the 2020 annual report of TRYSPACES

Consult here the 2021 annual report of TRYSPACES