TIN TỨC

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi - mexico - montreal - paris

            Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học […]

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi - mexico - montreal - paris

            Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học […]

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

Obtaining the Bell Fund for a Web-doc on TRYSPACES

cc

Our partners Creo, Affordance and Coop audiovisuelle GTS, have just obtained a grant from the Bell Fund for the production of a web documentary on TRYSPACES.

Obtention du Fond Bell pour faire un Web-doc sur TRYSPACES

cc

Nos partenaires Creo, Affordance et Coop audiovisuelle GTS, viennent d’obtenir une subvention du Fond Bell pour la production d’un webdocumentaire sur TRYSPACES.

Cómo obtener el Fondo Bell

cc

Nuestros socios Creo, Affordance y Coop audiovisuelle GTS, acaban de obtener una beca del Bell Fund para la producción de un documental web sobre TRYSPACES.