Tác động

Về lâu dài, hy vọng của chúng tôi là TRYSPACES mang đến các chính sách thanh niên hiệu quả hơn và các thiết kế không gian công cộng và kỹ thuật số đô thị, nhạy cảm và đa dạng hơn. Chúng tôi cũng nhắm đến các chế độ pháp lý để thúc đẩy văn hóa hợp tác transmedia và thúc đẩy kiến ​​thức đạo đức. Trong phần này, tìm hiểu thêm về các kết quả sáng tạo đa dạng được tạo ra bởi sự hợp tác.