Video

 

Video về quá trình hình thành dự án được Jean-Addlaire Gaëtan (Great Things Studio), một đối tác công nghệ-nghệ thuật của TRYSPACES, sản xuất vào dịp TRYSPACES chính thức khởi động. Video kết hợp các tư liệu nghe nhìn được ghi tại những buổi họp đã tạo nền móng cho dự án và xây dựng đề xuất nghiên cứu có tính hợp tác. Đề xuất này sau đó được gửi cho Hội đồng Nghiên cứu các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn của Canada (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC).

Video này giải thích sáu khái niệm tại trung tâm của dự án Tryspaces. 
Vào tháng 10 năm 2017, 40 đối tác đã gặp nhau để bắt đầu dự án TRYSPACES (Transformative Youth Spaces).
Một trong những khoảnh khắc của chương trình 2 ngày chuyên sâu là cùng nhau xác định 6 khái niệm chính (phụ đề tiếng Anh).    
Video này là một cái nhìn tổng quan về cuộc họp lắp ráp chung TRYSPACES 2019.
 

Xem tất cả các video được sản xuất cho dự án ở đây trên tài khoản vimeo của chúng tôi.