QUẢN TRỊ

TRYSPACES được quản trị dựa trên các nguyên tắc về công bằng, bình đẳng, đại diện và tự chủ. Nhiều cuộc thảo luận đã dẫn đến một kết cấu quản trị có quy mô tinh giản, có tính thích ứng và linh hoạt để đáp ứng được những nhu cầu liên tục phát triển của mối quan hệ hợp tác này cũng như các bên tham gia, rải khắp trên 4 thành phố và 3 châu lục!

Do đó, cấu trúc quản trị bao gồm một ủy ban tại địa phương được đặt tại từng thành phố trong 4 thành phố tham gia. Các ủy ban này chịu trách nhiệm về việc thực hiện các dự án ở cấp độ địa phương và do một nghiên cứu viên điều phối.

Ba ủy ban quản trị theo chiều ngang điều phối các đối tác ở các thành phố. Ba ủy ban này là Ban chỉ đạo, Liên minh sinh viên và Ủy ban đạo đức hợp tác quốc tế.

1. “Stering Committee”: Ban chỉ đạo gồm đại diện từ mỗi ủy ban hợp tác. Ban chỉ đạo họp thường xuyên qua Internet để đảm bảo các dự án được thực hiện xuyên suốt ở các địa điểm khác nhau, giám sát tiến trình và các định hướng chiến lược của toàn bộ dự án, đồng thời đảm bảo việc phân bổ các khoản chi tiêu của nghiên cứu. Mỗi loại đối tác đều có người đại diện trong Ban chỉ đạo (công nghệ-nghệ thuật, xã hội-cộng đồng, nghiên cứu viên, sinh viên). Để đảm bảo các đối tác từ « Khu vực đang phát triển » luôn có đại diện, một ghế trong Ban chỉ đạo được dành riêng cho một đại diện của Hà Nội hoặc Mexico. Các đối tác công nghệ-nghệ thuật cũng có một ghế.

2. “Student Alliance”: Liên minh sinh viên là một ủy ban do sinh viên lãnh đạo. Liên minh này là tiếng nói của các sinh viên tham gia vào dự án. Ủy ban này tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của sinh viên, đồng thời đóng góp vào công tác đào tạo sinh viên cũng như chia sẻ các ý tưởng giữa các thành phố mà TRYSPACES hoạt động.

3. “International Ethics Committee”: Cuối cùng, Ủy ban đạo đức hợp tác quốc tế họp mỗi năm một lần để thảo luận về các vấn đề đạo đức do các ủy ban địa phương nêu ra.

Công việc của tất cả các ủy ban này được nhóm Điều phối trung tâm của TRYSPACES điều phối từ Montreal.