NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

DỰ ÁN 3629

montreal

Việc mua lại khu nhà 3629 nằm ở đường Sainte-Catherine E. Street và trùng tu sửa chữa cũng như cho thuê (lại) với những người trong hoành cảnh bị “tách…