NEWS

State theory from the street altar

April 11, 2018 mexico
Visual artist Rodrigo Olvera and Professor Julie-Anne Boudreau joined their artistic and scientific languages to better understand the role played by street altars in Mexico City.

Teoría del Estado a partir de altares callejeros

mexico 23 May 2018
El artista visual Rodrigo Olvera y la profesora Julie-Anne Boudreau unieron su lenguaje artístico y científico para un mejor entendimiento del rol que juegan los altares urbanos en la Ciudad…

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

April 11, 2018 hanoi
Website launch presenting the result of a research project on the DIY Urbanism organization Think Playground in Hanoi.

L’équipe de TRYHANOI lance un nouveau site Web sur le DIY et l’urbanisme à Hanoi

hanoi 16 May 2018
Nouveau site Web présentant le résultat d'un projet de recherche sur l'organisation de DIY (Do It Yourself) et d'urbanisme Think Playground à Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi 24 Jul 2018
Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng…

International workshop “Youth, public space and transgression”

March 18, 2018 mexico
On Thursday 16th and 17th of March 2018, the TRYSPACES Mexico team met for the International Workshop “Youth, Public Space and Transgression”,

Taller internacional “Juventud, espacio público y transgresión”

mexico 18 Mar 2018
El jueves 16 y 17 de marzo de 2018, el equipo de TRYSPACES México se reunió con motivo del Taller internacional “Juventud, espacio público y transgresión”,